RP327
Centrale termoelettrica di Piacenza
Piacenza
1925-1929

Piacenza